GEMEENTEBLADGemeente Sittard-Geleen vastgesteld facetbestemmingsplan ‘Archeologie’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Sittard-Geleen

Geplaatst op Lokaalnieuwssittardgeleen.nl op: 28-12-2023

  1. Bekendmakingen Sittard
  2. GEMEENTEBLADGemeente Sittard-Geleen vastgesteld facetbestemmingsplan ‘Archeologie’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van gemeente Sittard-Geleen maken bekend dat door de gemeenteraad bij besluit van 13 december 2023 het facetbestemmingsplan ‘Archeologie’ (identificatienummer NL.IMRO.1883.BPFacetArcheologie-VA01) gewijzigd is vastgesteld. Bij de vaststelling van het facetbestemmingsplan zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan enkele wijzigingen doorgevoerd. Dit betreft de bekendmaking op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplan). Het vastgestelde besluitFacetbestemmingsplan ‘Archeologie’De gemeente Sittard-Geleen heeft op 15 november 2012 haar Beleidsnota ‘archeologie en monumenten Gemeente Sittard-Geleen’ vastgesteld. Hiermee komt de gemeente Sittard-Geleen haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van archeologie na en creëert de gemeente duidelijkheid over de omgang met archeologische waarden in het gemeentelijk grondgebied. Onderdeel van de beleidsnota is de archeologische beleidskaart. Op deze kaart zijn de verschillende archeologische waarden en verwachtingen ingedeeld in diverse categorieën. Aan de categorieën zijn voorwaarden verbonden met betrekking tot archeologisch onderzoek. Deze voorwaarden kunnen worden vastgelegd in bestemmingsplannen. Deze voorwaarden waren echter nog niet juridisch-planologisch voor het gehele grondgebied van de gemeente op die manier vastgelegd of zijn op onjuiste wijze vastgelegd in bestemmingsplannen.Om ervoor te zorgen dat de regels ten aanzien van archeologische waarden en verwachtingen in het gehele grondgebied van de gemeente gelden en eenduidig zijn, en ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is dit facetbestemmingsplan ‘Archeologie’ vastgesteld. Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft van 20 mei 2022 tot 1 juli 2022 ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend met betrekking tot het ontwerp. Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de nota van 27 december 2023 tot 7 februari 2024 wijzigingen behorende bij het bestemmingsplan. TerinzageleggingHet bestemmingsplan met inbegrip van bijbehorende stukken zijn ook in te zien langs elektronische weg, via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl , identificatienummer NL.IMRO.1883.BPFacetArcheologie-VA01. U kunt tevens het bestemmingsplan, bestaande uit verbeelding, regels, toelichting en de nota van wijzigingen inzien van 28 december 2023 tot 8 februari 2024 Bij de Stadswinkel Geleen (van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00), Markt 1 te Geleen. Op vrijdag 29 december is de stadswinkel om 12.00 uur gesloten.BeroepTegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de volgende (rechts)personen beroep instellen: -Belanghebbenden; -Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijzen hebben ingediend; -Niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend. Beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Burgers kunnen ook via het digitaal loket beroep instellen. Advocatuur, bedrijven en (overheids)organisaties kunnen nog niet digitaal procederen. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor de voorwaarden. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden. Het instellen van beroep schort de werking van een besluit niet op. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op voornoemd adres. InwerkingtredingIngevolge artikel 3.8 lid 5 Wro treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening inzake het bestemmingsplan is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het genoemde bestemmingsplan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwssittardgeleen.nl Redactie

Lokaalnieuwssittardgeleen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Sittard-Geleen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Sittard-Geleen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.